logga in

TYPOMATIC LINE - PRINTY

 • Printy 4911 typo

  Storlek: 38 x 14 mm, max. 3 rader.
  1 x bokstav (6003): 17 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm more…
    € 25,50 (exkl moms)

  Printy 4911 typo

  Storlek: 38 x 14 mm, max. 3 rader.
  1 x bokstav (6003): 17 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm more…
  € 25,50 (exkl moms)
 • Printy 4912 typo


  1 x bokstav (6003): 21 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm.
  1 x bokstav (6004): 17 bokstav / rad. Sifferhöjd: 4 mm. more…
    € 29,50 (exkl moms)

  Printy 4912 typo


  1 x bokstav (6003): 21 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm.
  1 x bokstav (6004): 17 bokstav / rad. Sifferhöjd: 4 mm. more…
  € 29,50 (exkl moms)
 • Printy 4913 typo

  Storlek: 58 x 22 mm, max. 5 rader.
  1 x bokstav (6003): 26 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm height.
  1 x bokstav (6004): 21 bokstav / rad. Sifferhöjd: 4 mm. more…
    € 34,50 (exkl moms)

  Printy 4913 typo

  Storlek: 58 x 22 mm, max. 5 rader.
  1 x bokstav (6003): 26 bokstav / rad. Sifferhöjd: 3 mm height.
  1 x bokstav (6004): 21 bokstav / rad. Sifferhöjd: 4 mm. more…
  € 34,50 (exkl moms)
 • Printy 4927 typo

  Maximum imprintsize: 60 x 40 mm, max. 8 lines
  1 Set of type (6003): 27 letters per line: 3 mm height.
  1 Set of type (6004): 22 letters per line: 4 mm height.
  more…
    € 42,00 (exkl moms)

  Printy 4927 typo

  Maximum imprintsize: 60 x 40 mm, max. 8 lines
  1 Set of type (6003): 27 letters per line: 3 mm height.
  1 Set of type (6004): 22 letters per line: 4 mm height.
  more…
  € 42,00 (exkl moms)
 •   € 1,00 (exkl moms)
  € 1,00 (exkl moms)